dissabte, 26 de desembre de 2009

Activitats de Seminari

Dia 15 de desembre de 2009

Tot hi que aquest dia no a arribat, no estic segura del que farem, però ja sigui aquest dia o el següent de seminari parlaré de la meva visita al CEIP Dolors Monserdà i m’agradaria posar la informació que diré, perquè és una activitat que farem a Seminari.

-El CEIP Dolors Monserdà-Santapau és una escola pública d'educació infantil i primària (de 3 a 12 anys) i com a tal laica i catalana.

-És de dues línies i consta de :
6 aules de parvulari, de P3 a P5.
13 aules de primària de 1r fins a 6è (actualment hi ha 3 aules de 4t.)

-El Projecte Educatiu defineix l'escola com una entitat que es posiciona en relació amb els valors democràtics, respectuosa amb el medi ambient, oberta al coneixement i on els i les nostres alumnes se senten acollits i estimats.

-L'escola educa:
En el respecte, la solidaritat, la responsabilitat, l'autonomia, la tolerància, la diferència, la sociabilitat, la cooperació, l'empatia, les emocions, i en molts d'altres valors.
En el saber i el saber fer, respectant els diferents ritmes d'aprenentatge i la diversitat cultural de l'alumnat, de les famílies i del professorat.
Amb la finalitat d' aconseguir:
La formació integral dels alumnes.
L'adquisició de les competències bàsiques de les etapes d'educació infantil i primària.
Els hàbits intel·lectuals i de treball.
Ciutadans compromesos, reflexius, crítics i responsables en el present i el futur.

-Projectes de l'escola
- Pla d'Autonomia de Centre (PAC)
Aquest projecte, aprovat pel Departament d'Educació, pretén confegir en una línia d'escola els diferents projectes engegats, per tal d'aconseguir que l'alumnat al final de la seva escolaritat s'hagi format com a persona i hagi assolit les competències bàsiques necessàries per incorporar-se a les següents etapes educatives.


A més ,aquest projecte comportarà uns recursos econòmics i de personal pel centre.

- Projecte de llengües estrangeres
Aquest projecte pretén aconseguir que les llengües que es treballen a l'escola tinguin un ús i una intenció comunicativa i d'Ensenyament - aprenentatge.
Es comença la llengua anglesa a partir de P4 dins de l'horari lectiu. Està previst que a partir del proper curs es comenci algun aspecte d'alguna àrea a primària en llengua anglesa. Cada classe des de 3r fins a 6è té una hora setmanal de conversa amb una mestra nativa.

- Projecte de filosofia
Aquest projecte s'inicia a educació infantil i es continua treballant a primària. Té com a principal objectiu desenvolupar la capacitat de pensar i ampliar l'esperit crític.

- Atenció a la diversitat - Escolaritat compartida
L'escola acull a temps parcial alumnes amb necessitats educatives greus i permanents procedents de centre específics d'educació especial de la nostra zona educativa.

- Escola associada a la UNESCO
L'escola forma part d'una xarxa internacional de relacions amb escoles d'arreu del món, amb la finalitat de treballar l'educació per la pau, els drets humans, el respecte al medi ambient i la interculturalitat.

-Biblioteca
Aquest projecte pretén potenciar l'afició a la lectura de l'alumnat i dinamitzar l'ús de la biblioteca escolar per part de tota la comunitat educativa. També pretén informatitzar-la i convertir-la en mediateca.

- Projecte de medi ambient i sostenibilitat. Escola Verda i Agenda 21.
Aquest projecte promou accions concretes de millora en relació al medi ambient i sostenibilitat en el nostre entorn immediat.

RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES

Es manté regularment la relació amb les famílies
A començament de setembre es fan les reunions informatives, prèvies a l'inici del curs, pels pares i mares dels alumnes de P3 i dels alumnes nous de P4 i P5. Aquestes reunions es convoquen a finals de curs mitjançant una circular.

Abans de començar el curs els tutors/es tenen una entrevista individual amb les famílies dels alumnes nous/ves.

A principi de curs es fa una reunió general informativa per a totes les famílies, per a comentar aspectes organitzatius, pedagògics i generals del centre. Seguidament es realitzen les reunions per nivells, en les que el tutor/a informa sobre temes concrets del grup.

Durant tot el curs hi ha la possibilitat de tenir entrevistes amb els/les tutors/es les vegades que es cregui convenient. Com a mínim es fa una entrevista amb cada família.

Al llarg del curs les famílies reben els informes d'avaluació, 2 a parvulari i 3 a primària.

La comunicació diària amb les famílies es fa mitjançant l'agenda escolar.

RELACIÓ AMB L'ENTORN SOCIO-CULTURAL

-La relació de l'escola amb l'entorn socio-cultural és oberta per tal de complimentar l'ensenyament a l'aula amb activitats, sortides i colònies, que aportin un major coneixement de la societat actual.

-Es fan colònies des de P3 a 6è. El lloc ve determinat per l'edat dels alumnes, l'entorn propi, l'acondicionament de la casa i la programació de cada nivell.

L'escola també participa i col·labora en les celebracions (de manera interna, oberta a les famílies o participant en el barri) relacionades amb les festes populars que esdevenen al llarg del curs: La Festa Major del barri, la Castanyada, el Nadal, el Carnaval, Dissabte Ecològic, Sant Jordi i la festa de final de curs.

Els/Les nostres alumnes un cop acabada la primària tenen continuïtat en els instituts de la mateixa zona educativa, amb els quals mantenim una relació de treball regular per tal d'aconseguir una coherència en els projectes educatius.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada